V tomto článku uvedu pár informací o dětech s autismem, které navštěvují naši třídu. To abyste měli alespoň nějakou představu, až budu psát o podpůrných opatřeních a jak u koho fungují. V minulém díle jsem uvedla, že pracuji na klasické ZŠ, tudíž se jedná o děti, u kterých je intelekt v normě až nadprůměru. Je u nich uplatněna tzv. individuální integrace do běžné třídy. Na některých školách fungují speciální třídy pro děti s PAS (skupinová integrace), obvyklé bývá i domácí vzdělávání nebo kombinace těchto přístupů.

Zuzanka (Aspergerův syndrom) se jeví jako nadaná, uměla číst již před nástupem do školy a všechny úkoly založené na práci s textem nebo logickém uvažování mívá nejrychleji a bezchybně, rovněž exceluje v matematice (ale jen když má zrovna náladu, jindy se „zasekne“, že s ní nejde hnout). Na svůj věk má velký všeobecný přehled, skvělou paměť a umí se pěkně vyjadřovat. Měla velké problémy s psaním, nebavilo ji to, nešlo a vyhýbala se mu, jak mohla. Také (i když uměla číst a čte nejlépe ze třídy) odmítala číst nahlas. Zuzanka díky své bystrosti ve škole téměř nemá problém; sedí s kamarádkou, se kterou se zná již od školky, ale je na ni až příliš upnutá a s ostatními dětmi se baví jen zřídka. Z vyprávění rodičů je doma jako vyměněná, často nevědí, „co si s ní počít“. Na jejím příkladu je dobře vidět, jak lze autismus na první pohled zamaskovat a jaké mohou být rozdíly mezi chlapci a dívkami. U Zuzky se může jednat o tzv. dvojí výjimečnost (kdy se nadání pojí např. s PAS), o této problematice podrobněji v některém z dalších článků.

Honzík (Aspergerův syndrom – zatím nediagnostikován) je také velmi bystrý. Jeho zájmy jsou vesmír, pravěk, příroda a technika. Má obrovské znalosti i poměrně vyvinuté logické uvažování, ale  velké problémy s vyjadřováním, které navíc komplikuje vada řeči. Pokud nemluví o „svém“ tématu, nedokáže říct souvislou větu, neumí se zeptat, požádat o pomoc. Člověk musí být v komunikaci s ním velmi trpělivý a klást mu návodné otázky. Je spíše pasivní, ale má potřebu být neustále první a v takovém případě se tlačí davem spolužáků jako tank. Nemá moc dobrou jemnou ani hrubou motoriku, což se nejvýrazněji projevuje v tělesné výchově a pracovních činnostech. Také je velmi úzkostný, chce mít vše vzorně a zároveň hned. Nerespektuje osobní zónu ani pozdravy, prosby, poděkování. Se spolužáky si nerozumí a kontakt sám nevyhledává. Rád očichává a osahává věci ve třídě, posunuje je, přehrabuje se ve skříňkách s pomůckami. Často si vůbec nevšímá okolního dění a pokud je pokyn (např. „vytáhněte si matematiku“) adresován celé třídě, nereaguje, je třeba se na něj podívat a říct jmenovitě: „Honzíku, vytáhni si matematiku.“ Nepodepisuje se na odevzdávané práce (až na několikáté upozornění), má velký chaos ve svých věcech a pomůckách, často přibere do své tašky sousedův sešit nebo úkol. Je citlivý na sebemenší výtku. Často nemá daleko k slzám i kvůli „maličkostem“.

Danek (atypický autismus) má nejvýraznější projevy, funkce asistenta pedagoga byla ve třídě zřízena kvůli němu. Když nastoupil do prvního ročníku, naprosto nerespektoval pravidla, neustále vykřikoval, byl agresivní vůči spolužákům, pobíhal po třídě. Vyjadřoval se většinou jednoslovně, což ještě ztěžovala vada řeči. U Danka je vidět největší pokrok. Dnes už dokáže souvisle a smysluplně vyprávět, co dělal např. o víkendu, nebo vést rozhovor s učitelkou a mnou. Komunikuje lépe i se spolužáky, má je rád a těší se do školy, nicméně při společné činnosti má tendence ostatním diktovat, co mají dělat a velmi špatně snáší prohru. Je potřeba, aby o přestávkách byl pod neustálým (nejlépe nenápadným) dohledem a lehce korigovat a moderovat jeho interakci s kamarády. I když je také velmi chytrý, na rozdíl od Zuzanky (a vlastně i Honzíka) se nedokáže tolik přizpůsobit očekávání společnosti a také je jako jediný z trojice medikován. Potřeba uplatňovat podpůrná opatření se ho týká nejvíce.

Jakkoli je tento termín nadužíván, považuji individuální přístup (a to ke každému dítěti, nejen tomu s PAS) za zcela zásadní. Od něj se odvíjí vše ostatní. Třídní učitelka je stejného názoru a jen díky ní a jejím letitým zkušenostem i tito tři žáci plní svou školní docházku zatím bez vážnějších problémů. Je krásné a vždy mě potěší, když narazím na lidi, kteří umí pracovat i s velmi problémovými dětmi bez toho, že by potřebovali vidět lékařskou zprávu a mít doporučení z SPC.

Další klíčovou věcí je (pro někoho bezobsažná formulka) klima třídy. Sledovat, jaké mezi dětmi panují vztahy, hlídat, aby nikomu nebylo ubližováno, respektovala se odlišnost, aby se děti ve školním prostředí cítily bezpečně, měly důvěru k učiteli apod. představuje nesmírně náročný běh na dlouhou trať. Málokterý pedagog si s tím dokáže poradit (některým je to bohužel víceméně jedno a očividnou šikanu přehlíží, dokud nedojde k incidentu natolik závažnému, že už zkrátka nejde „zamést pod koberec“).

 

V další části se budu věnovat strukturovanému učení, což je přístup, který se u dětí s PAS uplatňuje nejčastěji. Budu se opírat o katalog podpůrných opatření a metodiku práce od autorek Čadilové a Žampachové. http://katalogy.inkluze.upol.cz/site/?p=19374.

Add a comment

Mám Aspergerův syndrom (AS). Pracuji jako asistent pedagoga (AP) na prvním stupni běžné základní školy ve třídě, kterou navštěvuje chlapec s atypickým autismem (AA) a dívka a chlapec s AS. Studuju dálkově speciální pedagogiku. Chci se podělit o své zkušenosti a názory z oblasti školství.

Každý, kdo chce vykonávat pozici asistenta pedagoga a nemá pedagogické vzdělání, musí absolvovat akreditovaný kurz. Úroveň těchto kurzů je různá, ale vzhledem k časové dotaci a šíři pole působnosti AP je problematice poruch autistického spektra věnována zhruba stejná (rozumějte minimální) pozornost. Člověk se dozví obecný úvod, ve kterém je heslovitě zmíněna metoda TEACCH (zkratka z angl. Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children), strukturalizace, vizualizace a individualizace. Dále se musí (no nemusí, ale je to více než žádoucí) vzdělávat sám. Doplňující (kvalitní) kurzy a semináře ale bývají drahé a zaměstnavatelé nejsou vždy ochotní investovat do kvalifikace svých zaměstnanců.

Já měla to štěstí, že jsem se mohla zúčastnit seminářů s paní Mgr. Vidlářovou. Ty byly určeny AP u dětí s poruchami autistického spektra (PAS) na prvním stupni. To je už užší záběr a člověk se dozvěděl množství užitečných informací jak od paní Vidlářové, tak od kolegů. Navíc jsme měli možnost konzultovat situace z vlastní praxe. Ty byly často úsměvné, ale jindy jen při poslechu běhal mráz po zádech. Protože mám sama AS a pedagogika se stala jedním z mých speciálních zájmů, další vzdělávání v této oblasti mi nedělá problém a baví mě. Nejvíc se ale člověk naučí přímou prací s dětmi s PAS. Já mám tu výhodu, že mám pro tyto děti tak trochu automatické pochopení, neboť mnohé problémy jsem okusila na vlastní kůži v průběhu své školní docházky.

Ve studijních plánech vysokoškolského studia (i speciální) pedagogiky je téma autismu stále na okraji zájmu. Myslím si, že je to chyba. Informovanost odborné veřejnosti není bohužel o mnoho lepší než neodborné veřejnosti. I mezi mými kolegy pedagogy panuje mnoho předsudků o autismu. Stále je třeba zdůrazňovat, že se jedná o spektrum a projevy dvou autistů se mohou lišit jako den a noc. To se ukázalo na již zmíněných seminářích; někdo má na starost dítě nadprůměrně inteligentní, další mentálně retardované, jeden klidného tichého samotáře a jiný rozjívené dítě, které musí být stále středem pozornosti, jedno za celý den nezavře pusu a jiné je neverbální, obrovský rozdíl bývá také u projevů dívek a chlapců.

Add a comment